فرصت های شغلی محققان یاسین

فرصت های شغلی محققان یاسین
جزئیات شغل

عنوان

مهندس مکانیک

شرح شغل

یک نفر مهندس مکانیک جهت انجام امور ذیل نیازمند است.

نیازمندی ها

طراحی بلوک های مکانیکی

شبیه سازی های حرارتی

ساخت و تولید قطعات مکانیکی