دوره تخصصی VIVADO2

 

ورکشاپ شماره 2: Vivado Tools: Part2

پیش نیازها:

1-     آشنایی با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی VHDL یا Verilog

2-     آشنایی با نرم افزار Vivado و مبحاث ورکشاپ شماره 1 (شامل: روش ایجاد پروژه و مدیریت فایل‌ها، اسکریپت نویسی و تفاوت آن با XDC و SDC، آشنایی با مفاهیمی نظیر OCC و SSN، آشنایی با IP و روش ایجاد یک IP، آشنایی با بحث‌های سنتز، شبیه‌سازی، پیاده‌سازی، برنامه‌ریزی و خطایابی، آشنایی با انوع تنظیمات سنتز و پیاده‌سازی، آشنایی با Ordering منابع در پروژه و IP (به لیست مباحث ورکشاپ شماره 1 مراجعه شود).

امکانات آزمایشگاهی:

1-     بوردهای YE-E15Z با تراشه Artix با قابلیت‌هایی نظیر Falsh، SDRAM، شبکه، PCIe (هر بورد برای حداکثر سه نفر در نظر گرفته شده است).

2-     پروگرامرهای USB به صورت On-board

3-     مستندهای مورد نیاز بورد YE-E15Z برای ورکشاپ شامل معرفی بود، تعریف پایه‌ها به صورت Excel و ...

مواردی که در اختیار دانشجویان قرار داده می‌شود:

1-     تمام مستندهایی که در کلاس ارائه می‌شود (به صورت PDF)

2-     تمام کدهای مورد نیاز برای ایجاد و تکمیل پروژه‌های آزمایش‌ها

3-     معرفی سایت، مستندهای دیگر و ....

4-     نرم‌افزار Vivado (در صورت درخواست دانشجویان)

5-     در انتهای دوره مدرک معتبر از طرف شرکت به دانشجویان تقدیم می‌شود.

نکته: امکان تغییر تعداد و عنوان آزمایش‌ها وجود دارد.

نسخه نرم‌افزار مورد استفاده:

Vivado Design Suit 2015.4

مکان دوره:

شرکت مهندسی محققان یاسین

 

 

معرفی دوره:

این ورکشاپ در ادامه ورکشاپ مربوط به بخش اول Vivado می‌باشد. این ورکشاپ در سطح پیشرفته می‌باشد و هدف ارائه آن، بیان مطالب جامع با تمام جزئیات در حوزه قیدهای زمانی و مکانی، Floorplanning می‌باشد و برای تکمیل ورکشاپ شماره 1، آنالیز توان نیز بیان می‌شود. ابتدا انوع قیدهای زمانی با جزئیات کامل بیان شده و سپس انوع طرح‌ها برای تأمین کلاک سیستم همچنین روش‌های ارسال و دریافت داده به هماراه کلاک، رابطه بین کلاک و داده، تأثیر ماژول‌های نظیر MMCM روی کلاک و در نهایت روش‌های صحیح نوشتن قیدهای زمانی برای دریافت صحیح داده در ورودی/خروجی سیستم بیان می‌شوند. در ادامه با بیان مفهوم قیدهای زمانی مدیریت شده، مسائل مربوط به Clock Domain Crossing یا CDC بررسی می‌شوند. این مسئله یکی از اساسی‌ترین مسائل در حوزه طراحی با ابزار Vivado می‌باشد. در این بخش انواع روش‌های سنکرون‌سازی، آنالیز انواع ساختارهای CDC، روش صحیح اعمال قیدهای زمانی CDC و در نهایت طرح‌های صحیح اعمال ریست بیان می‌شوند.

برای تکمیل توضیحات بیان شده در حوزه قیدهای زمانی، انواع ابزارهای موجود در Vivado برای آنالیز پروژه معرفی می‌شوند و روش‌های استفاده از آن‌ها بیان خواهند شد.

تقریباً در بخش دوم ورکشاپ، قیدهای مکانی از جمله قیدها ورودی/خروجی، قیدهای Placement و Routing با جزئیات کامل بیان خواهد شد. Floorplanning یک روشی برای تغییر و یا محدود کردن Placement و Routing می‌باشد. مفاهیم پایه Floorplanning و انوع روش‌های آن در بخش مربوطه بیان خواهد شد. در انتهای بحث نیز انوع ابزارهای مورد استفاده برای آنالیز توان و همچنین انوع روش‌های بهینه‌سازی توان بیان خواهد شد.

سرفصل مطالب:

1-      Introduction & Review

2-      Timing Constraint in detail (Part1)

3-      Timing Constraint in detail (Part2: I/O)

4-      Managed Timing Constraints

5-      Clock Domain Crossing

6-      Static Timing Analysis

7-      Timing Constraints Wizard

8-      Design Analysis

9-      Placement constraint

10-  Floorplanning

11-  Power Analysis

Labs

 

‌أ-       مطالبی که در بخش Introduction & Review بیان می‌شود.

 1. Introduction
  1. Synopsys Design Constraints (SDC)
  2. Xilinx Design Constraints (XDC)
  3. Naming schemes in Vivado IDE
  4. "Objects" in detail and start XDC commanding, ….
  5. Hierarchical & Filter & regexp & of_object options
  6. Constraints Scoping
  7. Query Commands
  8. Nested Commands
  9. Design Constraints Management
  10. XDC Precedence

‌ب-   مطالبی که در بخش Timing constraints in detail (Part1) بیان می‌شود.

 1. Timing Constraint in detail (Part1(
  1. Timing Analysis Concept
  2. Defining Clocks
   1. Propagated Clocks, Primary Clocks, Virtual Clocks, Generated Clocks, Auto Derived Clocks, …
  3. Timing Terminology
   1. Process Corner
   2. Clock Skew
   3. Clock Uncertainty
   4. Timing Pathes
  4. Setup/Max Analysis
   1. Slack (setup) Based on Data Required Time and Data Arrival Time
   2. Slack (Setup) Based on Setup Relationship (SR) and Clock Skew and …
  5. Hold/Min Analysis
   1. Slack (hold) Based on Data Required Time and Data Arrival Time
   2. Slack (hold) Based on Setup Relationship (SR) and Clock Skew and …
  6. Recovery and Removal Analysis
  7. Setup and Hold time of a Device
  8. Pulse Width Check
  9. Timing Exceptions
   1. set_clock_groups
    1. Args: -group,
    2. Breaking Timing Arcs
    3. set_multicycle pathes
     1. Args: <path_multiplier>, -setup, -hold, –start, -end
     2. Examples, Hold relaxing.
     3. set_false pathes
      1. Args: –setup, -hold, -from, -to, -through
     4. set_max delay
      1. Args: -from, -to, -datapath_only
      2. Breaking Timing Arcs
      3. Priority
     5. set_min_delay
      1. Args: -from, -to
     6. set_case analysis
     7. set_external_delay
     8. Timing Exceptions relation with setup and hold
  10. Constraining I/O Delay (syntax)

 

‌ج-     مطالبی که در بخش Timing constraints in detail (Part2 I/O) بیان می‌شود.

 1. Timing Constraint in detail (Part2: I/O)
  1. Clock Schemes
   1. System synchronous (Common Clock)
   2. Source synchronous
  2. Clock and Data Relationship
   1. Edge-Aligned Clock and Data
   2. Center-Aligned Clock and Data
   3. Single Data Rate (SDR)
   4. Double Data Rate (DDR)
   5. Setup and hold in analysis in above systems
  3. Input Delay and Output Delay Concepts
  4. Output clocking schemes, constraints and tips
   1. Using ODDR
   2. Using ODDR and PLL
   3. Direct clocking
   4. Edge /Center Align schemes
   5. Common/Separate Clock schemes
  5. Input clocking schemes, constraints and tips
   1. Virtual Clocks
   2. Using PLL
   3. Direct clocking
   4. Edge /Center Align schemes
  6. System Synchronous (Clock) I/O constraints
   1. Output Delay Constraints
   2. Input Delay Constraints
  7. Source Synchronous (Clock) Output Delay Constraints
   1. System-based constraints
    1. System Based, main constraints
    2. System Based , Same-Edge Capture, Edge-Aligned
    3. System Based, Opposite-Edge Capture, Edge-Aligned (DDR)
    4. System Based, Same-Edge Capture, Center-Aligned (DDR)
    5. System Based, Opposite-Edge Capture, Center-Aligned
    6. FPGA-based constraints
     1. FPGA-Based, main constraints
     2. FPGA_based, Same-Edge Capture, Edge-Aligned
     3. FPGA_based, Opposite-Edge Capture, Edge-Aligned
     4. FPGA_based, Opposite-Edge Capture, Center-Aligned
     5. FPGA_based, Opposite-Edge Capture, Edge-Aligned
  8. Source Synchronous (Clock) Input Delay Constraints
   1. System-based constraints
    1. System Based, main constraints
    2. System Based , Same-Edge Capture, Edge-Aligned
    3. System Based, Opposite-Edge Capture, Edge-Aligned (DDR)
    4. System Based, Same-Edge Capture, Center-Aligned (DDR)
    5. System Based, Opposite-Edge Capture, Center-Aligned
    6. FPGA-based constraints
     1. FPGA-Based, main constraints
     2. FPGA_based, Same-Edge Capture, Edge-Aligned
     3. FPGA_based, Opposite-Edge Capture, Edge-Aligned
     4. FPGA_based, Opposite-Edge Capture, Center-Aligned
     5. FPGA_based, Opposite-Edge Capture, Edge-Aligned
  9. Asynchronous input/output Delay
  10. Bidirectional IO
  11. An input port to an output port constraints
  12. Input/Output Delay constraining introduced in the Vivado (by Xilinx)

‌د-      مطالبی که در بخش Managed Timing Constraints بیان می‌شود.

 1. Managed Timing Constraints
  1. User Interface Option
   1. Create constraint
   2. Remove constraint
   3. Edit constraint
  2. Hand Edit Option

‌ه-      مطالبی که در بخش Clock Domain Crossing بیان می‌شود.

 1. Clock Domain Crossing (CDC)
  1. Clock Domain Crossing (CDC) Issues
   1. Metastability
   2. Data Loss
   3. Reconvergence of Synchronized Signals (Data Incoherency)
   4. Divergence in the Crossover Path (Fanout)
   5. Divergence of Metastable Signal
   6. Convergence in the Crossover Path (Combinatorial Logic)
   7. Convergence in the Crossover Path (Multi-Clock Fanin)
  2. Synchronous and Asynchronous CDC
  3. Synchronizer Structural Analysis
   1. Multi-flop synchronizer
    1. Basic synchronization
    2. Edge sensitive synchronizer 1
    3. Pulse synchronizer
    4. Edge sensitive synchronizer 2
    5. MUX synchronizers (Mux-Controlled synchronizers )
    6. MUX synchronizers (Mux Data Hold synchronizers )
    7. CE-Controlled Synchronizer
    8. Handshake Mechanism (method 1)
    9. Handshake Mechanism (method 2)
    10. FIFO
    11. Gray Code Encoding
  4. Metastability Safe reset Design
  5. CDC constraints

‌و-      مطالبی که در بخش Static Timing Analysis بیان می‌شود.

 1. Static Timing Analysis
  1. Introduction to STA
  2. Discuses about different kind of report and STA analysis
   1. Report Timing Summary
   2. Report Clock Networks
   3. Report Clock Interaction
   4. Report Pulse Width
   5. Report Timing
   6. Report Datasheet
   7. Report Exceptions
   8. Report CDC
    1. CDC Topologies

‌ز-      مطالبی که در بخش Timing Constraints Wizard بیان می‌شود.

 1. Timing constraint Wizard

‌ح-     مطالبی که در بخش Design Analysis بیان می‌شود.

 1. Design Analysis

‌ط-    مطالبی که در بخش Placement constraint بیان می‌شود.

 1. Placement constraint
  1. Netlist Constraints
  2. Placement Constraints
   1. Tile, Site and BEL concepts
  3. I/O Constraints
  4. Routing Constraints
  5. Relatively Placed Macros (RPMs)
  6. XDC Macros

‌ي-   مطالبی که در بخش Floorplanning بیان می‌شود.

 1. Floorplanning
  1. Introduction (Tools option and windows)
  2. Floorplanning Basics
  3. Floorplanning Techniques
   1. Detailed Gate-Level Floorplanning
   2. Information Re-Use
   3. Pblock-Based Floorplanning
   4. ….
  4. Modifying Placement
  5. Modifying Routing
  6. Modifying the Netlist

‌ك-  مطالبی که در بخش Power Analysis بیان می‌شود.

 1. Power Analysis
  1. Terminology
  2. Power Estimation, Analysis, and Optimization Tools
  3. Xilinx Power Estimator (XPE)
  4. Power Analysis in the Vivado
  5. Power Analysis Using the Tcl Interface
  6. Techniques for Power Reduction

این ورکشاپ شامل 12 آزمایش می‌باشد که عبارتند از:

Lab_1_Autoclock_Constraints

Lab_2_Using_Constraints

Lab_3_TCL_Constraints

Lab_4_I_O_Delay

Lab_5_Problem1

Lab_6_Floorplanning1

Lab_7_Floorplanning2

Lab_8_Floorplanning3

Lab_9_Power1_XPE

Lab_10_Power2_Intro

Lab_11_Power3_TSimulation

Lab_12_Power5_Optimize

دانلود سرفصل های فوق

دانلود برنامه ارائه مطالب

دانلود تغییرات

 • تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - میدان الغدیر - کوچه سوم - پلاک2 واحد1
 • 021-22471225
 • 021-77447853
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.