IP Cores/PCIE

IPهای PCIe-yg1 در محیط Vivado توسط مهندسان این شرکت پیاده‌سازی شده‌اند. این IPها برای ارتباط FPGA و PCIe مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که کاربر بخواهد انتقال داده از طریق پروتکل ارتباطی PCIe انجام شود، می‌تواند از این IPها استفاده نماید. این IPها نسل اول IPهای PCIe ایجاد شده توسط این شرکت می‌باشد.

IPهای PCIe-yg2 در محیط Vivado توسط مهندسان این شرکت پیاده‌سازی شده‌اند. این IPها برای ارتباط FPGA و PCIe مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که کاربر بخواهد انتقال داده از طریق پروتکل ارتباطی PCIe انجام شود، می‌تواند از این IPها استفاده نماید. این IPها نسل دوم IPهای PCIe ایجاد شده توسط این شرکت می‌باشد.

IPهای PCIe-yg4 در محیط Vivado توسط مهندسان این شرکت پیاده‌سازی شده‌اند. این IPها برای ارتباط FPGA و PCIe مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که کاربر بخواهد انتقال داده از طریق پروتکل ارتباطی PCIe انجام شود، می‌تواند از این IPها استفاده نماید.  این IPها نسل چهارم IPهای PCIe ایجاد شده توسط این شرکت می‌باشد.