دوره آموزشی DSP

نوع آموزش: آموزش حضوری

هدف :

در این دوره فرد ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه پردازش سیگنال و سیستم دیجیتال، با روش های پیاده سازی سیستم های دیجیتال FIR آشنا شده ودر انتها انتظار داریم کارآموز بتواند با روشی مناسب پردازش دیجیتال خود را به انجام برساند.

پیش نیاز ها :

 1. دانش مختصر در مورد کامپیوتر
 2. آشنایی با FPGA و زبان VHDL یا Verilog
 3. آشنایی با نرم افزار MATLAB
 4. آشنایی با نرم افزار ISE یا vivado
 5. آشنایی با تبدیلات زمان فرکانس (تبدیل فوریه و...)
 6. آشنایی اولیه با مفاهیم نمونه برداری
 7. آشنایی اولیه با A/D و D/A
 8. آشنایی اولیه با انواع فیلتر ها و چرایی هرکدام

 

مباحث دوره :

 1. مفاهیم اولیه :
  در این بخش به مباحث زیر می پردازیم :
 • مروری بر مفاهیم نمونه برداری و قضیه شانون و اعوجاج و اغتشاش و نویزو تداخل
 • نمونه برداری از سیگنال پایین گذر
 • نمونه برداری از سیگنال میان گذر
 • چند نمونه کاربردی از نمونه برداری میان گذر

 

 1. فیلتر های FIR :
  در این بخش به مباحث زیر می پردازیم :
  • تعریف فیلتر FIR
  • کانولوشن در فیلتر های FIR
  • شبیه سازی فیلتر FIRمتوسط گیر توسط نرم افزار MATLABو همچنین FPGA
  • طراحی فیلتر FIR پایین گذر
  • طراحی فیلتر FIR میان گذر
  • روش طراحی فیلتر FIR با تبدیل پارکز مک‌کلان
  • فیلترهای FIR نیم‌باند
  • پاسخ فاز فیلترهای FIR
  • توصیف کلی کانولوشن گسسته
  • تجزیه و تحلیل فیلترهای  FIR

 

 1. تبدیل نرخ نمونه‌برداری :
  در این بخش به مباحث زیر می پردازیم :
  • کاهش نمونه
  • کاهش نمونه دو مرحله‌ای
  • ویژ‌گی‌های کاهش نرخ نمونه‌برداری
  • درون‌یابی
  • ترکیب کاهش نمونه و درون‌یابی
  • فیلترهای چند فاز
  • تبدیل نرخ نمونه‌برداری با ضرایب گویا
  • تبدیل نرخ نمونه‌برداری با فیلترهای نیم‌باند
  • تبدیل نرخ نمونه‌برداری با فیلترهای IFIR
  • ترکیب سری فیلترهای انتگرال‌گیر-شانه‌ای

 

 1. ترفندهای پردازش سیگنال‌هاي دیجیتال:
  در این قسمت به مباحث زیر می پردازیم:
  • انتقال فرکانسی بدون ضرب
  • تقریب سرعت-بالای اندازه بردار
  • پنجره بندي حوزه فرکانس
  • ضرب سریع اعداد مختلط
  • اجرای کارآمد FFT دنباله‌های حقیقی
  • محاسبه FFT  معکوس با استفاده از FFT  مستقیم
  •  ساختار ساده شده فیلتر FIR
  •  کاهش نویز گسسته‌سازی مبدل A/D
  • روش‌های سنجش مبدل A/D
  • فیلترسازیFIR  سریع با استفاده از FFT
  • تولید داده تصادفی با توزیع نرمال
  • فیلترسازی فاز صفر
  • فیلترهای FIR تیز
  • درون‌یابی سیگنال میان‌گذر
  • الگوریتم موقعیت قله طیف
  •  محاسبه ضرایب انتقال در FFT
  •  شناسایی تن واحد
  • DFT  کشویی
  • FFT  بزرگ‌نمایی
  • تحلیل‌گر طیفی  عملی
  • یک تقریب کارآمد از تانزانت معکوس
  • الگوریتم‌های دمدولاسیون فرکانس
  • حذف DC
  • بهبود فیلترهای CIC  سنتی
  • مسطح‌سازی نویز ضربه
  • ارزیابی چندجمله‌ای کارآمد
  • طراحی فیلترهای FIR  با مرتبه بسیار بالا
  • درون‌یابی حوزه زمان با استفاده از FFT
  • تبدیل فرکانسی با استفاده از کاهش نرخ
  • کنترل بهره خودکار( AGC)
  • آشکارسازی تقریبی پوش
  • یک نوسان‌ساز متعامد
  • میانگین‌گیر نمایی خاص
  • فیلترسازی نویز باند باریک با استفاده از صفرهای فیلتر
  • محاسبه کارآمد واریانس سیگنال
  • محاسبات زمان-حقیقی میانگین و واریانس سیگنال
  • ساخت تبدیلات هیلبرت از فیلترهای نیم‌باند
  • دوران بردار مختلط با تانژانت معکوس
  • یک شبکه مشتق‌گیر کارآمد
  • فیلتر حذف DC  فاز-خطی
  • اجتناب از سرریز در محاسبات اندازه
  • درون‌یابی خطی کارآمد
  • روش‌های جایگزین برای تبدیل کاهشی مختلط
  • شناسایی ناحیه گذر سیگنال
  • محاسبات زمان-حقیقی میانگین و واریانس سیگنال
  • ساخت تبدیلات هیلبرت از فیلترهای نیم‌باند
  • دوران بردار مختلط با تانژانت معکوس
  • یک شبکه مشتق‌گیر کارآمد
  • فیلتر حذف DC  فاز-خطی
  • اجتناب از سرریز در محاسبات اندازه
  • درون‌یابی خطی کارآمد
  • روش‌های جایگزین برای تبدیل کاهشی مختلط
  • شناسایی ناحیه گذر سیگنال

 

 1. ارایه سایت ها مفید داخلی و خارجی و آشنایی کاربر به طور کلی با بورد های پردازشی شرکت و همچنین بازار کار هدف.