لیست آموزش ها

دوره آموزشی Vivado 1A

سرفصل موضوعات:

 1. مروری بر نرم‌افزار ISE
 2. معرفی نرم‌افزار Vivado
 3. معرفی اصلاحات و بیان مفاهیم
 4. روش ایجاد پروژه، اضافه کردن منابع (فایل‌های VHDL و Verilog، IPها، قیدهای زمانی و فیزیکی، ...) و کار با پروژه
 5. بررسی پروژه در سطح RTL
 6. شبیه‌سازی
 7. بیان اسکریپت نویسی، قیدهای طراحی XDC و تفاوت آن‌ها با یکدیگر
 8. طراحی کلاک، پایه‌های ورودی و خروجی و بیان آنالیز مربوطه
 9. بیان جزئیات مربوط به سنتز و شبیه‌های در سطح سنتز
 10. بیان جزئیات مربوط به پیاده‌سازی و شبیه‌سازی در سطح پیاده‌سازی
 11. برنامه‌ریزی و خطایابی پروژه بعد از برنامه‌ریزی

دوره آموزشی Vivado 1B

سرفصل موضوعات:

 1. زبان TTCL
 2. Interfaces
 3. روش ایجاد یک IP
 4. کنترل نسخه با استفاده از نرم‌افزار Git
 5. کنترل نسخه در حالتی که مخزن به صورت Remote باشد.

دوره آموزشی Vivado 2

این ورکشاپ پیشرفته در ادامه ورکشاپ مربوط به بخش اول Vivado می‌باشد که می‌توان در چهار بخش دسته‌بندی کرد:

 • مباحث مربوط به Timing
 • آنالیزهای پیشرفته و فنی پروژه
 • معرفی کامل قیدهای مکانی و Floorplanning
 • مباحث مربوط به توان

دوره آموزشی DSP

در این دوره فرد ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه پردازش سیگنال و سیستم دیجیتال، با روش های پیاده سازی سیستم های دیجیتال FIR آشنا شده ودر انتها انتظار داریم کارآموز بتواند با روشی مناسب پردازش دیجیتال خود را به انجام برساند.