Yasin Cloud

سرورهای ابری در محققان یاسین

به زودی در این شرکت سرویس های ارائه ی پردازش موازی بر بستر Fpga شروع به کار می کنند