IP Core پروتکل ارتباطی PCIe(yg1)


pcie_yg1

IPهای PCIe-yg1 در محیط Vivado توسط مهندسان این شرکت پیاده‌سازی شده‌اند. این IPها برای ارتباط FPGA و PCIe مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که کاربر بخواهد انتقال داده از طریق پروتکل ارتباطی PCIe انجام شود، می‌تواند از این IPها استفاده نماید. این IPها نسل اول IPهای PCIe ایجاد شده توسط این شرکت می‌باشد.

نرخ ارتباط عملیاتی پروتکل PCIe با استفاده از IP Coreهای PCIe در جدول1 آورده شده است.

جدول 1: نرخ ارتباط PCIe

Lane

PCIe Version

عملیاتی

ایده­ آل

X4

X8

X8

800MB/s

1.5GB/s

2 GB/s

1.0

1200MB/s

2.8GB/s

4 GB/s

2.0

--

--

7.9 GB/s

3

حجم منابع استفاده شده برای یک نمونه در تراشه Kintex410 در دو حالت Ram mode و Fifo Mode به ترتیب در جدول 2 و جدول 3 آورده شده است.

جدول 2: منابع استفاده شده IPها در حالت Ram mode

IP’s

Resource

Availabe

pcie_c20y_g2_yg1

pcie_c20y_g1_yg1

254200

10131

8950

LUT

90600

447

215

LUTRAM

508400

14969

13915

FF

795

72

71

BRAM

400

1

1

IO

8

8

8

GT

10

1

1

MMCM

جدول 3: منابع استفاده شده IPها در حالت Fifo mode

IP’s

Resource

Availabe

pcie_c20y_g2_yg1

pcie_c20y_g1_yg1

254200

9179

8169

LUT

90600

318

150

LUTRAM

508400

14366

13375

FF

795

10

8

BRAM

400

1

1

IO

8

8

8

GT

10

1

1

MMCM

 

کاربردها

  • قابلیت استفاده برای بوردهای YE-C20Y، YE-E14Z، YE-E15Z

محصولات مرتبط


محصولات مشابه

pcie_yg1

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

pcie_yg2

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید

pcie_yg4

برای دیدن همه ی مشخصات بر روی بیشتر کلیک کنید